Statut

 

STATUTUL  ASOCIATIEI CORPOREANIMA

 

 

CAP.1.   DISPOZITII GENERALE:

 

 

 

 

 

Art. 1: ASOCIATIA CORPOREANIMA , fondata potrivit Actului Constitutiv de :

 

 

1)      LIXANDRU ION – DANIEL, cetatean roman, fiul lui Ion si Constanta, nascut la data de 03.11.1969 in mun. Bucuresti, sector 8, casatorit, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str. Amintirii, nr. 51-53,  identificat cu C.I., seria RX, nr. 218390, eliberata de Sectia 5 Politie la data de 16.09.2003, CNP 1691103416011, in calitate de PRESEDINTE AL CONSILIULUI DIRECTOR; 

 

 

2)      MÃGURITA DANIELA-LIDIA, cetatean roman, fiica lui Aurel si Cornelia, nascuta la data de 26.01.1973 in mun. Braila, jud. Braila, necasatorita, domiciliata in mun. Bucuresti, str. Cupolei, nr. 2, bl. 105, sc. A, et. 10, ap. 24, sector 6, identificata cu CI, seria RR nr. 433564, eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 20.02.2007, CNP 2730126090026, in calitate de VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI DIRECTOR

 

 

3)      MEDREGA RARES-FLORIN, cetatean roman, fiul lui Romeo si Minerva-Maria, nascut la data de 30.04.1976 in oras Bumbesti-Jiu, jud. Gorj, casatorit, domiciliat in mun. Bucuresti, Bld. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 49, bl. E1 sc. 2, et. 8, ap. 80, sector 3, identificat cu CI, seria RR nr. 351343, eliberata de Sectia 13 Politie la data de 24.12.2004, CNP 1760430186983, in calitate de SECRETAR GENERAL;

 

 

 

4)      BÃLAN CONSTANTIN, cetatean roman, fiul lui Traian si Vasilica, nascut la data de 13.11.1970 in mun. Focsani, jud. Vrancea, casatorit, domiciliat in mun. Bucuresti, str. Pictor Mirea G. Demetrescu, nr. 16, et. 2,  ap. 3, sector 1, identificat cu CI, seria RD, nr. 492448, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 12.09.2006, CNP 1701113416011, in calitate de CENZOR;

este o persoana juridica romana de drept privat, cu scop nepatrimonial, neguvernamentala, apolitica, constituita in scop umanitar, potrivit O.G.nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Art. 2 : Denumirea este “Asociatia CORPOREANIMA” si va fi inscrisa sub aceasta denumire in toate documentele si actele emise de aceasta.

ART. 3 : Sediul Asociatiei este in mun. Bucuresti, str. Amintirii, nr. 51-53, sector 1.

 

Sediul Asociatiei poate fi schimbat prin hotararea Consiliului Director.

Art. 4:   Asociatia CORPOREANIMA se constituie pe o perioada nedeterminata.

Art. 5 : Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei. Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala. Dispoziţiile art. 6 şi ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător.

   Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică. Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale. Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.

Art. 6 :  Asociatia se poate afilia la federatii, pastrandu-si, in acest caz,  propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.

CAP.II.     PATRIMONIUL ASOCIATIEI

 

 

 

Art. 7 : La data constituirii, Asociatia are un patrimoniu de 700 lei varsat integral ca fond de constituire de catre fondatori.

7.1. Patrimoniul Asociatiei se va compune din bunuri mobile, bunuri imobile, mijloace banesti si titluri de valoare.
    Membrii Asociatiei vor sustine financiar bugetul acesteia prin cotizatii anuale. 
   7.2. Asociatia poate primi legate, subventii, sponsorizari, donatii, burse si alte fonduri. Sursele lor pot fi persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, donatori, alte organizatii neguvernamentale romanesti, autoritatile guvernamentale locale sau centrale, institutii, organizatii umanitare si caritabile, societati comerciale, alte institutii guvernamentale sau neguvernamentale internationale, in conditiile legii romane.
     Asociatia poate semna contracte cu institutii finantatoare romanesti sau straine, trusturi caritabile, autoritati guvernamentale locale sau centrale, companii comerciale, contracte in care se stipuleaza ca Asociatia acorda servicii specifice obiectului sau de activitate stabilite pe o perioada de timp determinata.
      Asociatia poate semna contracte cu companii comerciale, organizatii non-profit si\sau persoane fizice care acorda servicii Asociatiei.

 

7.3. Patrimoniul Asociatiei se completeaza cu veniturile realizate din proprietatile Asociatiei, taxe non-profit percepute in conditiile legii pentru servicii angajate pe baze contractuale sau de colaborare si pentru servicii de reprezentare a tertelor persoane, precum si alte taxe non-profit pentru participarea la manifestarile Asociatiei (expozitii, conferinte, seminarii,          cursuri de perfectionare, etc.).
     Patrimoniul Asociatiei se mai completeaza si cu veniturile realizate de unitatile economice anexa, fara personalitate juridica precum si cu dividendele obtinute de la societatile comerciale pe care le-a infiintat Asociatia sau la care participa si unde detine actiuni sau parti sociale, dupa ce in prealabil au fost achitate taxele si impozitele prevazute de lege.

 

 

 

CAP.III .    SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

 

 

 

Art. 8 Asociatia CORPOREANIMA  are ca scop asigurarea climatului optim, organizatoric si financiar pentru desfasurarea de activitati care sprijina copii și tinerii în adoptarea unui stil de viață echilibrat și împlinit, în armonie cu mediul în care trăiesc prin promovarea in scoli, licee, facultăți și comunități a activităților și programelor care completeaza si sprijina programele standard de formare;

 

 

Art. 9 In realizarea scopului sau, Asociatia va avea urmatoarele obiective: 

 • Promovarea unui stil de viata  sănătos, în care dezvoltarea fizică,  mentală si emotională să creeze tineri constructivi si autonomi;
 • Promovarea sportului in toate formele lui, cu accent pe sportul în aer liber;
 • Reprezentarea membrilor asociației in relatiile cu organismele guvernamentale, administratia centrala si locala, si alte asociații similare de profil din tara si strainatate, in vederea promovarii unui mod de viață sănătos;
 • Organizarea si administrarea de concursuri și activitatii sportive pe plan local, national si international;
 • Organizarea si administrarea de programe de formare ca: seminarii, cursuri, conferințe precum si organizarea si participarea la activități similare, pe plan local, national si international;
 • Crearea unei baze de informatii proprii, de editare si circulatie de material informativ – editarea de pagini web, reviste, carti, pliante, brosuri, alte material video și  tiparite pentru promovarea actiunilor asociatiei  in randul publicului;
 • Organizarea de proiectii foto si video, conferinte, seminarii pe teme legate de sport, dezvoltare personala, stil de viata sănătos, educația copiilor și tinerilor, ecologie;
 • Organizarea de acțiuni care să promoveze ecologia si crearea unei relatii echilibrate intre om si natură în cadrul comunităților;
 • Organizarea în scoli,  licee, facultăti de seminarii, cursuri și conferinte;
 • Organizarea si conducerea de proiecte de schimbare organizatională în facultăti, licee, scoli;
 • Organizarea de programe de formare a profesorilor și învătătorilor care să ducă la crearea unei culturi constructive în aceste institutii;
 • Colaborarea cu structuri similare din tara si strainatate in vederea promovarii unui mod de viată sănătos,  a unei mentalităti constructive și a unui sistem de formare eficient;
 • Organizarea de stagii, tabere, cantonamente, alte forme de pregatire.
 • Organizarea de programe și evenimente complementarea programei școlare care contribuie să dezvoltarea inteligenței emoționale și creative a elevilor, studenților si tinerilor.
 • Acordarea de consultantă si sprijin tinerilor în dezvoltarea personala si crearea unui stil de viata echilibrat;
 • Organizarea de actiuni ecologice si de ecologizare si participarea la actiuni organizate de catre asociatii similare, atat din tara, cat si din strainatate;
 • Crearea, amenajarea si protectia unor spatii verzi în localitati si extinderea zonelor naturale protejate;
 • Organizarea de acțiuni, cursuri, seminarii care să sprijine crearea unui spirit comunitar;
 • Sprijinirea procesului de învatamânt si cercetarea în domeniul dezvoltării personale,  sportului, dansului  si  protectiei mediului;
 • Crearea unor mijloace de realizare a unui parteneriat de formare între elevi, dascăli, directori de școli, autorități locale și părinți;
 • Organizarea de actiuni care sa promoveze mentoratul, modele pozitive si de succes in randul elevilor si studentilor;
 • Crearea unui platforme de informare care să sprijine acțiunile organizației.

 

Art. 10 Schimbarea scopului Asociaţiei se face numai de către majoritatea fondatorilor în viaţă, iar dacă niciunul dintre fondatori nu mai este în viaţă, aceasta se face numai cu întrunirea votului a două treimi din numărul membrilor Adunării Generale.

CAP.IV. MEMBRII ASOCIATIEI

ART.11: Membrii Asociatiei sunt:

a)      membrii fondatori;

b)      membrii de onoare;

c)      membrii.

Art.12.:  Membrii fondatori sunt persoanele care au hotarat infiintarea Asociatiei si care au participat la infiintarea acesteia, figurand ca atare in actele inregistrarii sale.

Art.13.  Membrii de onoare pot deveni, la propunerea Consiliului Director al Asociatiei, si cu participarea scrisa a celor in cauza, personalitati ale vietii culturale, artistice sau stiintifice, din tara si din strainatate, persoane care s-au distins prin activitati deosebite, care impartasesc obiectivele asociatiei, sprijina activitatea acesteia sau reprezinta nume de referinta pentru scopurile si activitatile ei.

Art.14.  Membru al asociatiei poate deveni orice persoana, romana sau straina, care adera la asociatie dupa infiintarea acesteia, respecta prevederile prezentului Statut si sustine asociatia in realizarea scopului si obiectivelor pe care si le-a propus.

Art.15 : Dobandirea calitatii de membru al asociatiei se obtine in baza unei cereri. Cererea de inscriere in asociatie trebuie aprobata de Consiliul Director al asociatiei in unanimitate.

Art.16 : Pierderea calitatii de membru al asociatiei poate avea loc prin retragere, deces sau excludere, in cazul in care comportamentul nu este compatibil cu prevederile statutului si aduce prejudicii asociatiei.

Art.17 :  Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi :

a)      sa aleaga sau sa poata fi alesi in organele de conducere ale asociatiei ;

b)      sa reprezinte asociatia la diverse intalniri, simpozioane, congrese pe teme ce au legatura cu scopul si obiectivele asociatiei, atat in tara cat si in strainatate ;

c)      sa primeasca recompense, fie banesti, fie sub alta forma, pentru merite deosebite in activitatile legate de bunul mers al asociatiei.

Art.18:  Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii :

a)      sa respecte statutul asociatiei ;

b)      sa respecte reglementarile legale in vigoare privind activitatea asociatiei ;

c)      sa participe cat mai activ la realizarea scopului si obiectivelor asociatiei.

 

 

CAP.V.  ORGANIZAREA SI CONDUCEREA ASOCIATIEI

 

 

ART.19. : Organele asociatiei sunt:

a)      Adunarea Generala;

b)      Consiliul Director;

c)      Cenzorul.

Art.20.: ADUNAREA GENERALA este organul de conducere al asociatiei, alcatuit din totaliatea asociatilor.

Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:

a)      stabileste strategia si obiectivele asociatiei;

b)      aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil ;

c)      alege si revoca membrii Consiliului Director ;

d)     alege si revoca Cenzorul ;

e)      hotaraste infiintarea de filiale ;

f)       hotaraste modificarea Actului Constitutiv si a Statutului ;

g)      hotaraste dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare ;

h)      instituie si acorda titluri onorifice si distinctii de merit ale asociatiei

i)        hotaraste in cazul excluderii de membrii ;

j)        indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

Art.21. : Adunarea Generala isi desfasoara activitatea in sedinte ordinare si extraordinare.

            Adunarea Generala se convoaca in sedinte ordinare, o data pe an, si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar.

Art. 22.:Sedintele ordinare sunt convocate de catre Consiliul Director, iar sedintele extraordinare sunt convocate la cererea presedintelui, a Consiliului Director sau a 1/3 din numarul membrilor activi ai asociatiei.

Art.23. : Convocarea va cuprinde locul, data si ora desfasurarii sedintei, precum si ordinea de zi si va fi comunicata membrilor activi, in scris, cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei.

Art.24. : Adunarea Generala se considera legal constituita in cazul in care sunt prezenti majoritatea (jumatate plus unu) membrilor activi ai asociatiei.

            Daca la prima convocare nu s-a intrunit cvorumul necesar, la a doua convocare se va putea decide cu majoritatea absoluta, indiferent de numarul membrilor activi prezenti.

Art.25. : Adunarea ia hotarari cu majoritatea simpla, cu exceptia cazurilor privind alegerea organelor de conducere, modificarea Statutului asociatiei, dizolvarea si lichidarea acesteia, care se iau cu votul a 1/3 din numarul membrilor activi.

Art.26. : Asociatul care intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va lua parte la deliberare si nici la vot .

Art. 27. : Asociatul care incalca dispozitiile alin.1 este raspunzator de daunele cauzate asociatilor daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoriatea ceruta.

Art.28. : Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si care au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat la cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

            Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre Judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Hotararea instantei este supusa numai recursului.

Art.29. : CONSILIUL DIRECTOR asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.

Art.30.: Consiliul Director are urmatoarele atributii:

a)      prezinta Adunarii Generale raportul de activitati pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei ;

b)      incheie acte juridice ;

c)      aproba organizarea si politica de personal a asociatiei ;

d)     stabileste cuantumul functiilor ce se remunereaza, precum si destinatia bunurilor din patrimoniu ;

e)      indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de Adunarea Generala.

Art.31. : Consiliul Director poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.

Art.32. : Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat sau sunt straine de asociatie pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei sau orice alte atributii.

Art.33. : Consiliul Director se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori nevoile asociatiei o impun.

            Convocarea Consiliului Director se face de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul, cu cel putin 5 zile inainte de data fixata.

            Sedintele sunt prezidate de presedintele asociatiei, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte.

Consiliul Director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi.

Art. 34. : Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.

Art.35. : Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate in justitie in conditiile art. 25 din prezentul statut.

Art.36. : Consiliul Director se compune din 3 membrii si anume :

a)      PRESEDINTE: LIXANDRU ION – DANIEL, cetatean roman, fiul lui Ion si Constanta, nascut la data de 03.11.1969 in mun.  Bucuresti, sector 8, casatorit, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str. Amintirii, nr. 51-53,  identificat cu C.I., seria RX, nr. 218390, eliberata de Sectia 5 Politie la data de 16.09.2003, CNP 1691103416011;

b)      VICEPRESEDINTE : MÃGURITA DANIELA-LIDIA, cetatean roman, fiica lui Aurel si Cornelia, nascuta la data de 26.01.1973  in mun. Braila, jud. Braila, necasatorita, domiciliata in mun. Bucuresti, str. Cupolei, nr. 2, bl. 105, sc. A, et. 10, ap. 24, sector 6, identificata cu CI, seria RR nr. 433564, eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 20.02.2007, CNP 2730126090026;

c)      SECRETAR GENERAL: MEDREGA RARES-FLORIN, cetatean roman, fiul lui Romeo si Minerva-Maria, nascut la data de 30.04.1976 in oras Bumbesti-Jiu, jud. Gorj, casatorit, domiciliat in mun. Bucuresti, Bld. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 49, bl. E1 sc. 2, et. 8, ap. 80, sector 3, identificat cu CI, seria RR nr. 351343, eliberata de Sectia 13 Politie la data de 24.12.2004, CNP 1760430186983;

Art.37. :PRESEDINTELELE este obligat :

a)      sa prezinte Consiliului Director propunei in vederea realizarii in fapt a obiectivelor asociatiei ;

b)      sa convoace sedintele Consiliului;

c)      sa conduca activitatile, sedintele Consiliului

d)     sa prezinte asociatia in fata oricaror persoane fizice sau juridice, semnand in numele acesteia;

e)      sa numeasca conducatorii departamentelor asociatiei;

f)       sa propuna modificarea componentei Comisiei de Cenzori;

g)      sa solicite cenzorului prezentarea unor rapoarte asupra activitatii asociatiei ;

h)      sa procure pentru asociatie asistenta contabila si juridica ;

i)        sa reprezinte asociatia in raporturile cu organismele interne si internationale ce au scopuri similare, cu autoritatile administratiei publice, instantele judecatoresti, institutiile interne si internationale, notar public, alte persoane fizice si juridice, romane sau straine.

Art.38. : VICEPRESEDINTELE este abilitat ;

a)      sa exercite atributiile presedintelui, in lipsa acestuia ;

b)      sa supravegheze activitatile de constituire a resurselor economice ce vor fi destinate realizarii scopului asociatiei ;

c)      sa supravegheze corecta distribuire a valorilor economice ale asociatiei, inaintand Consiliului Director concluzii, in cazul constatarii abaterilor de la destinatia valorilor acordate.

 

 

 

Art. 39. :SECRETARUL GENERAL este abilitat:

– sa gestioneze registratura si secretariatul;
– verifica ca sedintele de consiliu sa fie desfasurate in conditii statutare;
– verifica delegatiile participantilor;
– intocmeste procesele verbale ale sedintelor Consiliului Director.

 

Art.40. : Calitatea de membru al Consiliului Director se pierde prin demisie si prin excludere.

Art.41. : Demisia comunicata Consiliului produce efecte de la data inregistrarii sale.

            In maxim 10 zile, demisionarul va preda intreaga documentatie si bunurile ce i-au fost acordate in vederea efectuarii actiunilor specifice calitatii sale, predare ce se va face unuia din ceilalti doi membri.

Art.42. : Excluderea unui membru se face in urmatoarele cazuri :

a)      deturnarea fondurilor si bunurilor asociatiei de la destinatia initiala ;

b)      neparticiparea la trei convocari consecutive, din motive culpabile ;

c)      dobandirea unei alte calitati ce face ca respectiva persoana sa nu mai poata participa la conducerea asociatiei ;

d)     intereprinderea de actiuni ce lezeaza imaginea asociatiei.

Art.43. : Consiliul Director al asociatiei este ales pe o durata de 4 (patru) ani, prin hotararea Adunarii Generale.

Art.44. : Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un CENZOR, ales de Adunarea Generala si care nu poate fi membru al Consiliului Director. Cenzorul Asociatiei este :

BÃLAN CONSTANTIN, cetatean roman, fiul lui Traian si Vasilica, nascut la data de 13.11.1970 in mun. Focsani, jud. Vrancea, casatorit, domiciliat in mun. Bucuresti, str. Pictor Mirea G. Demetrescu, nr. 16, et. 2,  ap. 3, sector 1, identificat cu CI, seria RD, nr. 492448, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 12.09.2006, CNP 1701113416011.

 

 

Art.45. : Atributiile cenzorului sunt urmatoarele :

a)      verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei ;

b)      intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale ;

c)      poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot ;

d)     indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de Adunarea Generala.

Art.46. : Cenzorul va informa Consiliul Director despre orice abatere de care a luat cunostinta, indiferent ca acestea sunt incalcari ale actelor constitutive sau ale legii.

Art.47. : Cenzorul va depune constatarea sa intr-un registru de control.

Art.48. : Pentru indeplinirea mandatului sau, cenzorul poate fi remunerat.

Art.49. : In vederea infaptuirii scopului asociatiei, aceasta poate organiza departamente cu o structura organizatorica proprie, dispunand de bunuri proprii.

Art.50. : Conducerea departamentelor va fi stabilita de presedintele asociatiei.

Art.51. : Persoana desemnata drept conducator al unui departament trebuie ca, prin pregatirea sa, sa poata realiza in mod optim activitatea de decizie cu care este indrituita.

Art.52. : Aceste activitati se vor realiza exclusiv pe baze contractuale, beneficiarii persoane juridice fiind obligati sa treaca in contabilitatea (evidentele) proprie valorile economice atribuite de asociatie.

 

Art.53. : Cererile de sprijin se vor alcatui pe formulare tipizate elaborate de catre asociatie, formulare ce vor avea ca rubrici :

a)      denumirea persoanei juridice / nume, prenume al solicitantului persoana fizica ;

b)      sediul / domiciliul ;

c)      destinatia valorilor ce se solicita ;

d)     descrierea valorilor ce se vor solicita ;

e)      persoana indrituita sa semneze inscrisurile constatatoare ;

f)       modalitatea de acordare – traditiune (remitere efectiva sau depunere in cont bancar).

Art.54. : Cererea va fi insotita de o descriere a institutiei / persoanei fizice, realizata de aceasta, la care se adauga un raport efectuat de Directorul Executiv, acestia certificand ca solicitantul desfasoara activitati avute in vedere in scopul asociatiei, cererea fiind astfel justificata.

Art.55. : Destinatarul sprijinului, precum si modaliatea de sprijin sunt atributul exclusiv al Consiliului Director.

Art.56. : Persoana desemnata, in urma deciziei Consiliului Director, va aduce la indeplinire hotararile acestuia, realizand inscrisurile necesare ce vor fi semnate de presedinte.

Art.57. : Asociatia va detine, pe langa registrele le care legea obliga, si urmatoarele :

a)      registrul de sedinte ;

b)      registrul de evidenta al bunurilor in natura detinute de asociatie ;

c)      registrul Cererilor de sprijin ;

d)     registrul contribuantilor ;

e)      registrul departamentelor.

CAPITOLUL VI.  FORMELE DE ACTIVITATE

Art. 58 – Activitatea Asociatiei se desfasoara prin:

–          organizarea de cursuri de initiere, pregatire si perfectionare in domeniile enuntate mai sus

–          organizarea, conferinte si alte activitati culturale specifice scopului propus;

–          afilieri la diferite organisme interne si internationale care promoveaza acelasi obiect de activitate cu al Asociatiei ;

–          participa prin reprezentantii sai la cursuri si orice alte activitati culturale etc., organizate de organisme interne sau internationale de profil;

–          orice alte activitati culturale, stiintifice,  conforme cu prezentul Statut si care nu sunt mentionate;

–          diferite forme de colaborare (stagii, schimburi de materiale specifice, intruniri etc.) cu organisme interne si internationale care promoveaza acelasi obiect de activitate;

–          achiziţionarea sau închirierea unor bunuri pentru construirea şi amplasarea obiectivelor pe care urmează să le edifice;

–           asigurarea  colaborarii cu toate instituţiile statului, consiliile locale, cu unităţile de învăţământ şi alte organizaţii nonguvernamentale pentru realizarea scopului propus;

–            sprijinirea şi organizarea întâlnirilor atât între organizaţiile nonguvernamentale din ţară şi străinătate, cât şi între acestea şi autorităţile centrale şi locale ale statului, pe linia desfăşurării de activităţi specifice domeniului lor;

–           solicitarea sprijinului şi colaborarea cu organele de presă pentru publicarea anunţurilor referitoare la promovarea imaginii şi manifestărilor Asociaţiei;

–          organizarea de dezbateri, întâlniri tematice, expoziţii şi alte manifestări, editează reviste pentru cunoaşterea activităţilor desfăşurate de Asociaţie;

–          organizarea de acţiuni diverse pentru strângerea de fonduri necesare atingerii obiectivelor propuse;

–           organizarea de  acţiuni economice proprii, respectânduse legea, pentru obţinerea de venituri.

–          imprimarea si vanzarea de materiale ce promoveaza emblema si culorile asociatiei sau ale sponsorilor (tricouri, mape, calendare, etc);

–          vanzarea revistei proprii sau a altor publicatii proprii (inclusiv pagini web);

–          vanzarea de material sportiv (echipament de joc, suplimente nutritive etc) , cărti, manuale;

–          organizarea de cursuri de initiere si perfectionare;

–          organizarea de seminarii, tabere  si stagii;

CAP.VII.  DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

 

 

 

Art.59. : Asociatia se va dizolva :

a)      de drept ;

b)      prin hotarare judecatoreasca ;

c)      prin hotararea Adunarii Generale.

Art.60. : Asociatia se va dizolva de plin drept prin :

a)      imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la data constatarii unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop ;

b)      imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director in conformitate cu Statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuie constituit ;

c)      reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost completat timp de 3 luni.

Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarare judecatoreasca a Judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.

Art.61. : Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate :

a)      cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinei publice ;

b)      cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ;

c)      cand asociatia urmareste alt scop decat cel pentru acre s-a constituit ;

d)     cand asociatia a devenit insolvabila ;

e)      cand nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.

Instanta competenta este Judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.

Art.62.: Asociatia se dizolva si prin hotararea Adunarii Generale. In acest caz, in termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, in forma autentica, se depune la Judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art.63. In cazul dizolvarii asociatiilor, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

            Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.

            Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului verbal de predare-primire, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

Art.64: In cazurile de dizolvare prevazute de art. 58 si 59 din prezentul Statut, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotararea judecatoreasca.

            In cazul dizolvarii prevazute de art. 60 din prezentul Statut, lichidatorii vor fi numiti de Adunarea Generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare.

            In toate cazurile, mandatul Consiliului Director inceteaza odata cu numirea lichidatorilor.

            Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentantii permanenti-persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare – trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.

Art.65.: Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei.

            Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrul, precum si orice alte acte ale asociatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.

Art.66.: Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile sau imobile.

            Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs.

Art.67.: Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se va consemna in contul sau.

            Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata, lichidarea nu se va declara terminata inainte de a se garanta creditorii.

Art.68.: In orice caz, lichidatorii nu pot incheia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul gestiunii decat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei.

Art.69: Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din cauza lor.

 

 

Art.70: Atat fata de asociatie, cat si fata de asociati sau, dupa caz fondatori, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.

Art.71.: Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia.

            Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierii asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

            Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana juridica, in termen de 2 luni de la terminarea lichidarii.

Art.72.: Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea Judecatoriei vor remite  celor in drept bunurile, sumele ramase de la lichidare impreuna cu toate registrele si actele asociatiei si ale lichidarii.

Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, in acest scop, un act constatator.

Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la Judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala sa afla sediul persoanei juridice lichidate.

            Toate contestatiile se solutioneaza printr-o singura hotarare. Sentinta pronuntata de judecatorie este executorie si este supusa numai recursului.

            Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei din registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art.73.: Asocierea inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

            Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorului, in conditiile prevazute de art. 77 din prezentul Statut, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

 CAPITOLUL VIII.  DISPOZITII FINALE DIVERSE

 

 

 

 

Art. 74ASOCIATIA are stampila proprie.

Art. 75 – Membrii Asociatiei  vor primi legitimatii cu care isi atesta calitatea de membru si au dreptul sa poarte  insigne ale  Asociatiei.

Art. 76 – Orice modificare sau completare a statutului  se va face numai de catre Adunarea Generala a Asociatiei, printr-un Act aditonal la statut.

Art. 77– Desfiintarea Asociatiei  se va putea hotara numai prin Hotararea  Adunarii Generale, convocata special in acest scop. Hotararea trebuie sa fie luata in conditiile votului a 3/4 din membrii Asociatiei  prezenti sau reprezentati si votul unanim al membrilor fondatori.